Projekty unijne

projekty-unijne-236.jpg


Umowa nr: WNP-IMP.02.2022/179-01

o dofinansowanie Projektu:
 

"Dywersyfikacja usług w Hotelu Piast"
 

w ramach projektu grantowego IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.

Cel projektu:

Dywersyfikacja usług.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 58 490,60 PLN
(słownie: Pięćdziesiąt osiem tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt złotych 60/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 40 943,42 PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 42/100)

 

Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0185/20-00

o dofinansowanie Projektu:
 

"Remont łazienek w Hotelu w Słupsku, którego celem jest dostosowanie istniejącego węzła sanitarnego do warunków w dobie zagrożenia pandemią COVID-19, wymiana urządzeń na energooszczędne i ograniczające zużycie wody oraz podniesienie standardu Hotelu Piast umożliwiającego zmianę kategorii obiektu oraz zakup urządzeń do dezynfekcji."
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie epidemii COVID-19. Efektem realizacji projektu będzie bezpieczeństwo klientów i personelu oraz podwyższenie standardu obiektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 312 305,45 PLN
(słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta pięć złotych 45/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 250 000 PLN
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

 

Polityka prywatności
INFOCITY